Szakmai szótár

Albetétesítés

Értékbecslés

Fedezet

Használatbavételi engedély

Hitelbiztosítéki érték

Hitelbírálat

Készfizető kezes, adóstárs, illetve e kettő közötti különbség

Közjegyzői okirat

Önrész/önerő

Tulajdoni lap

Ügyvédi letéti igazolás

Zálogkötelezett

Albetétesítés

Társasházi lakások telekkönyvi nyilvántartására vonatkozó kifejezés. Lényegében azt a földhivatali eljárást jelenti, amelynek során a társasház felépítését követően az egyes társasházi lakások a társasház törzsszámához igazodó sorszám szerinti "alszámot" kapnak. Az albetét szám nem jelent mást, mint az egyes társasházi lakások egyedi helyrajzi számát, mely alapján a lakás egyedileg beazonosítható. Az albetétesítést alapvetően jogerős használatba vételi engedély alapján kezdi meg kérelemre a földhivatal, azonban maga az albetét földhivatali megnyitása nem feltétlenül jár együtt a vevő adott lakásra vonatkozó tulajdonjog bejegyzésével.

Értékbecslés

A jelzálogjoggal terhelendő ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi értékét állapítja meg. Bank az általa elfogadott értékbecslők ingatlan értékelését fogadja el a hitelbírálathoz.

Fedezet

Gyűjtőfogalom, mely magában foglalja azon biztosítékokat (pl.: ingatlan, kezesség stb.) melyekből a bank nem szerződésszerű adósi/adóstársi teljesítés esetén választása szerint kielégítést kereshet, azaz kinnlévősége megtérülhet.

Használatbavételi engedély

Az építésügyi hatóság által kiadott engedély, mely tanúsítja, hogy az adott építmény az építési és egyéb engedélyezési terveknek megfelel, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. Használatbavételi engedély hiányában az építményt használni nem szabad.

Hitelbiztosítéki érték

Az értékbecslésben rögzített ingatlan forgalmi értékből kiindulva a bank által adott hitelezési kockázat mellett számított ingatlan érték, mely számottevően befolyásolja a folyósítható hitel nagyságát.

Hitelbírálat

Összetett banki kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a bank által folyósítható hitel nagyságát. A bank saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylő vagyoni - jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét.

Készfizető kezes, adóstárs, illetve e kettő közötti különbség

Az adóstárs olyan, a kölcsönszerződést aláíró személy, akit az adóssal együtt illetnek meg a szerződés szerinti jogosultságok és terhelnek a szerződés szerinti kötelezettségek, és akinek a jövedelme a lakáskölcsön elbírálásánál (a kölcsön nagyságának megállapításánál) figyelembe vehető. A készfizető kezes ezzel szemben olyan a kölcsönszerződést aláíró személy, aki arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az adós (adóstárs) nem tesz eleget a szerződésben vállalt, elsődlegesen fizetési kötelezettségeinek, akkor maga fog teljesíteni, fizetni az adós (adóstárs) helyett. Lényegében egy teljes vagyonnal való helytállási kötelezettségvállalás nemfizetés esetére. A készfizető megjelölés arra utal, hogy a banknak a kezesség, mint biztosíték érvényesítésével nem kell megvárni azt, hogy az adós (adóstárs) elleni behajtás eredménytelen legyen. A Raiffeisen Banknál amennyiben a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdonosa(i) nem adós vagy adóstárs, úgy készfizető kezesként is bevonásra kerül(nek) a hitelügyletbe (minősítés szükséges).

Közjegyzői okirat

Olyan, a közjegyzőkről szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró közokirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket, illetve hogy azok a valóságnak megfelelnek. Maga az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet ún. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, mely az ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerződés alapján, és arra is van lehetőség, hogy maga a kölcsönszerződés kerüljön közjegyzői okiratba foglalásra.

Önrész/önerő

Az ingatlan vételárának a bankkölcsönön felüli része.

Tulajdoni lap

Földhivatal által nyilvántartott, kiadott tanúsítvány, mely adott ingatlanra vonatkozóan közhitelesen igazolja az ingatlan-nyilvántartás által bejegyezhető jogok és feljegyezhető tények fennállását, a bejegyzés, feljegyzés iránti eljárás megindulását, valamint az adott ingatlan földhivatal által nyilvántartott adatait.

Ügyvédi letéti igazolás

Ügyvéd vagy ügyvédi iroda által kiállított igazolás, mely bizonyítja, hogy a hitelcél szerinti ingatlan eladói az ügyvédnél vagy ügyvédi irodánál letevőként letétbe helyezték az ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló nyilatkozatukat, mely alkalmas arra, hogy a vevők tulajdonjogát az illetékes földhivatal bejegyezze.

Zálogkötelezett

Az a személy, aki ilyen minőségében írja alá a bankkal, mint zálogjogosulttal zálogszerződést. Arra vállal szerződésben kötelezettséget, hogy amennyiben a kölcsön adósa szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a bank, mint zálogjogosult a kölcsönszerződésből eredő tartozás erejéig a zálogul lekötött vagyontárgyból kielégítést kereshet, melyet a zálogkötelezett köteles tűrni. A Raiffeisen Banknál amennyiben a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdonosa(i) nem adós vagy adóstárs, úgy készfizető kezesként is bevonásra kerül(nek) a hitelügyletbe (minősítés szükséges).