Útkövető

Tartalom megjelenítő

CRS - COMMON REPORTING STANDARD SZABÁLYOZÁS
PÉNZÜGYI SZÁMLÁKKAL KAPCSOLATOS ADÓILLETŐSÉG VIZSGÁLAT

Jogszabályi háttér

2014. októberében több mint 50 ország, köztük Magyarország is aláírta az OECD modell alapján létrehozott, illetékes hatóságok közötti együttműködés kérdését érintő multilaterális egyezményt a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú megállapodás alkalmazása tárgyában (Competent Authority Agreement and Common Reporting Standard – CRS).

2014. decemberében az Európai Unió Tanácsa elfogadta a 2014/107/EU Irányelvet (DAC2) a 2011/16/EU irányelvnek (DAC) az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról. Az irányelv a tagállamok számára teszi kötelezővé az OECD modell alkalmazását.

Magyarországon a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről a 2015. évi CXC. törvény rendelkezett (ennek 1. sz melléklete határozza meg a résztvevő államokat), valamint az automatikus információcserére vonatkozó rendelkezéseket az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) és egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCII. törvény hirdette ki (a CRS szabályozás).

A CRS szabályozás alapján az ügyfelek adóilletőségének vizsgálata a Bank számára 2016. január 1-jétől kötelező. 
 

A CRS szabályozás célja

  • annak megállapítása, hogy a számlatulajdonosok mely CRS résztvevő ország(ok)ban rendelkeznek adóilletőséggel,
  • és erről az egyezményben résztvevő országok adóhatóságának (köztük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) tájékoztatása az együttműködés, információcsere keretében.

A CRS szabályozás értelmében az információkat a Jelentő Pénzügyi Intézmény - így a Raiffeisen Bank Zrt. is (a továbbiakban: Bank) - gyűjti össze és szolgáltatja az adóhatóság részére.

Ennek keretében a Bank a jogszabályban meghatározott átvilágítási szabályoknak megfelelően

  • az ügyfeleit és azok számláit átvilágítja,
  • és az átvilágítás eredményeként a CRS szabályozásban meghatározott Jelentendő Pénzügyi Számlák tekintetében a jogszabályban meghatározott adatokat az adóévet (január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszak) követő év június 30. napjáig továbbítja az állami adóhatóságnak.

Nyilatkozattétel új ügyfelek esetén

A vizsgálat keretében valamennyi - a Banknál 2016. január 1. napját követően számlát nyitó Ügyfélnek (új Ügyfél) a CRS szerinti adóilletősége tekintetében nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) kell tennie.
A Nyilatkozaton meg kell adni, hogy Ügyfél mely államban/államokban rendelkezik adóilletőséggel.

A Nyilatkozatban az Ügyfél köteles megadni a CRS résztvevő állambeli adóazonosítóját (kivétel magyar adóazonosító jel) is (amennyiben a résztvevő állam kibocsát ilyet). Egy számlatulajdonos több államban is rendelkezhet CRS szerinti adóilletőséggel, ezért a Nyilatkozatban több illetőség is megadható.

Nem magánszemély ügyfeleknek továbbá a Nyilatkozatban meg kell jelölniük

  • a CRS szerinti státuszukat (Aktív Nem Pénzügyi Jogalany, Passzív Nem Pénzügyi Jogalany, Befektetési Jogalany, amely egy Másik Pénzügyi Intézmény Irányítása alatt áll, Pénzügyi Intézmény, Kormányzati Jogalany, Nemzetközi Szervezet, Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Kapcsolt Jogalanya),
  • illetve Passzív Nem Pénzügyi Jogalany esetén a tényleges tulajdonos(aik) adóilletőségét és adóazonosítóját (kivétel magyar adóazonosító jel) is (amennyiben a résztvevő állam kibocsát ilyet).

Az alábbi linkekre kattintással olvashatja további tájékoztatónkat:

CRS résztvevő országok listája

Nem magánszemély ügyfelek CRS szerinti státuszának meghatározására szolgáló útmutató

A CRS szabályozás előírásai szerint a Bank a nem nyilatkozó ügyfelekkel nem létesíthet szerződéses kapcsolatot!

A Bank köteles a rendszereiben rögzített adatok és rendelkezésre álló dokumentumok alapján megvizsgálni az Ügyfél által tett Nyilatkozat helytállóságát, amelyhez nyilvánosan hozzáférhető adatokat is igénybe vehet. Amennyiben a Bank tudomására jut vagy okkal feltételezi, hogy az Ügyfél által tett nyilatkozat vagy okirati bizonyíték hibás vagy megalapozatlan az Ügyfelet felszólíthatja a nyilatkozat újbóli megtételére vagy újabb okirati bizonyíték benyújtására.


Meglévő ügyfelek adóilletőségének megállapítása, illetve nyilatkozattétele

Azon Ügyfelek adóilletőségét, akik 2015. december 31. napján rendelkeznek élő számlával (meglévő Ügyfelek),

I.    a Bank az ügyfél-átvilágítási eljárás során bekért okiratok, azaz a nyilvántartásaiban szereplő ügyféladatok alapján is megállapíthatja.
A Bank az ügyféladatok ellenőrzése során megvizsgálja, hogy mely ügyfélnek van CRS résztvevő ország(ok)ra utaló adata, mely során az alábbi ügyféladatok kerülnek figyelembe vételre:

-    ügyfél lakcíme, tartózkodási helyének címe, valamint levelezési címe,
-    ügyfél vezetékes és mobiltelefonszáma,
-    ügyfél meghatalmazottjának lakcíme, tartózkodási helyének címe.

II.    a Bank döntése alapján a fenti Nyilatkozat megtételére szólíthatja fel az Ügyfelet, illetve az ügyfélnek is lehetősége van arra, hogy a Bank nyilvántartásaiban szereplő ügyféladatok alapján megállapított adóilletőségtől/adóilletőségektől eltérő nyilatkozatot tegyen, illetve szükség esetén ezt okirati bizonyítékkal is alátámassza. A Nyilatkozatban az Ügyfél köteles megadni a CRS résztvevő állambeli adóazonosítóját (kivétel magyar adóazonosító jel) is (amennyiben a résztvevő állam kibocsát ilyet).

Amennyiben a Bank tudomására jut vagy okkal feltételezi, hogy az Ügyfél által tett nyilatkozat vagy okirati bizonyíték hibás vagy megalapozatlan az Ügyfelet felszólíthatja a nyilatkozat újbóli megtételére vagy újabb okirati bizonyíték benyújtására.


A Bank és az adóhatóság adatszolgáltatása

A Bank minden év június 30-ig köteles jelentést küldeni a magyar adóhatóság felé az érintett pénzügyi számlák tekintetében az adóilletőség-vizsgálat eredményeként megállapított, CRS szabályozásban résztvevő valamennyi olyan államról, amely akár az ügyfél nyilatkozatában szerepel, akár a Bank nyilvántartásaiban rögzített, vagy nyilvánosan hozzáférhető adatok vizsgálatával került megállapításra.

Meglévő ügyfelek esetén nyilatkozat, illetve okirati bizonyíték hiányában a Bank a 2017. adóévtől a nyilvántartásaiban rögzített ügyféladatok alapján határozza meg az ügyfelek adóilletőségét/adóilletőségeit mindaddig, amíg az érintett ügyfél érvényes adóügyi nyilatkozatot nem tesz a Banknál.


Adatszolgáltatás alóli kivételek

A Bank adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége nem vonatkozik azokra az ügyfelekre, amelyek CRS szabályozás szerinti státusza a következő:
Pénzügyi Intézmény
Kormányzati Jogalany
Nemzetközi Szervezet
Nyilvánosan működő részvénytársaság
Nyilvánosan működő részvénytársaság Kapcsolt Jogalanya

A Bank írásban vagy elektronikus úton tájékoztatja az érintett Ügyfeleket az adatszolgáltatást követő 30 napon belül az adatszolgáltatás tényéről.

Az adóhatóság az automatikus információcsere keretében minden év szeptember 30-ig közli a CRS szabályozásban résztvevő állam adóhatóságával a CRS szabályozásban érintett pénzügyi számlákra vonatkozó információkat.

Az információcsere keretében az adóhatóságok a következő információkat osztják meg egymással: számlatulajdonos azonosító adatai, adóazonosító száma (ha ilyennel rendelkezik) vagy adószáma, számla száma, egyenlege és a CRS szabályozásban felsorolt további adatok; így Passzív Nem Pénzügyi Jogalany esetén a tényleges tulajdonos(ok) CRS szerinti adóilletősége.

Köszönjük ügyfeleink együttműködését a CRS szabályozás végrehajtásában!