Nyerő tervek

A Raiffeisen Bank Zrt. "Ossza meg velünk terveit és játsszon a Tesco utalványokért" Promóciós Szabályzata

A Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118., cégjegyzékszám: Cg.01-10- 041042, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Bank) 2020. október 26. - 2020. november 15. közötti időszakban (promóciós időszak) "Ossza meg velünk terveit és játsszon a Tesco utalványokért" elnevezéssel, lakossági ügyfelei körében promóciót szervez (a továbbiakban: Promóció/Játék), amelynek részvételi feltételeit (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:

1.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1     Szervező
A Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118., cégjegyzékszám: Cg.01-10- 041042, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Bank).

1.2    A promóciós időszak

2020. október 26. - 2020. november 15.

1.3    Játékos

A Promócióban Játékosként az a nagykorú természetes személy lakossági ügyfél vehet részt, aki az alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikét teljesíti:

 • A promóciós időszak alatt rendelkezik bankszámla, hitelkártya, értékpapírszámla, megtakarítási számla szerződéssel, élő (hatályos, szolgáltatás nyújtására alkalmas), és rendelkezik hatjegyű (keret)szerződés szerinti törzsszámmal.
 • Rendelkezik a Raiffeisen Bank Raiffeisen DirektNet internetbank eléréséhez szükséges belépési azonosítókkal
 • A Banktól tájékoztatást kap a promócióról.
 • Regisztrál a Promóció weboldalán  a Promóció ideje alatt (2020.10.26.12:00 óra – 2020.11.15. 24:00) az alábbi adatok megadásával és a regisztrációs kérdésekre történt válaszadással.

Adatok:

 • ügyfél neve (banki nyilvántartásban szereplő)
 • ügyfél születési dátuma
 • ügyfél egyedi, kizárólag a játék során felhasználható azonosító kódja (edm-ben küldött, DirektNET felületen elérhető)
 • ügyfél e-mail címe (banki nyilvántartásban szereplő),
 • ügyfél telefonszáma (banki nyilvántartásban szereplő)

Regisztrációs kérdések:
A lakásvásárlással, családalapítással, a lakás felújítással és meglévő hiteleire vonatkozó eldöntendő kérdések, melyekre igen/nem válasz adható.

 • A Promóciós Szabályzatban foglaltakat a Promóció weboldalán kifejezetten elfogadja.
 • Kirakja a promóció weboldalán található puzzle-t  a 3.1. pont szerint.
 • A  feltett Játék kérdésre válaszol (3.2. pont).

1.3.1    A Promóció zárását követően, a Promóció feltételvizsgálatakor (2020.11.16) kizárásra kerül, az a Játékos,

 • akinek 2020.11.16-án a Bankkal szemben 5.000 Ft-ot meghaladó lejárt és esedékes tartozása van;
 • akinek 2020.11.16-án Raiffeisen Banknál nem magyarországi a nyilvántartott levelezési címe;
 • aki 2020.11.16-án a Raiffeisen Bank Zrt-nek, a Raiffeisen Bank International AG-nek, vagy leányvállalatainak munkavállalója, vezető tisztségviselője;
 • aki 2020.11.16-án nem rendelkezik érvényes regisztrációval;
 • aki által a Promócióban a regisztrációkor megadott azonosító kódja 2020.11.16-án -én nem létezik, nem megfelelő, vagy nem kapcsolható egyértelműen a Játékoshoz, mint nyilvántartott Ügyfélhez.

1.4    A Promócióban való részvétellel a Játékos visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy a jelen Promóciós Szabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat teljes körűen megismerte, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja.

1.5    A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Promóciós Szabályzat szerint történik. A Promóciós Szabályzat a Promóció időtartamára  a www.banki-akciok.raiffeisen.hu oldalon közzétételre kerül.


2.     JÁTÉK

2.1    REGISZTRÁCIÓ

2.1.1    Játékos a regisztráció során adatait a teljes körűen és pontosan, a banki nyilvántartással megegyezően köteles megadni. A banki nyilvántartásnak  nem megfelelő, hiányos, vagy téves adatokat tartalmazó regisztrációt a Bank a Promóció során nem veszi figyelembe.

2.1.2    A regisztráció során a regisztrációs kérdésekre való válaszadás során igen vagy nem válasz megadása szükséges minden kérdésre.

2.1.3    Egy Játékos érvényesen csak egyszer regisztrálhat.

2.2    Puzzle kirakása

A Játékosnak 30 mp áll rendelkezésére a puzzle kirakására, amennyiben nem sikerül ez alatt az idő alatt kiraknia, akkor a Játákot nem tudja folytatni. A Játékos egyszer próbálkozhat a puzzle kirakásával.

2.3    Játék kérdés

2.3.1     A  puzzle sikeres kirakását követően a Játék kérdés az alábbi:

 • Amennyiben a Babaváró kölcsönét és lakáshitelét a Raiffeisen Banknál egyszerre veszi fel, mekkora jóváírást kaphat összesen, ha egyébként a hitelek igénylését 2020.11.30-ig online regisztrációval kezdi?

2.3.2    A válasz meghatározásában a https://lakashitel.raiffeisen.hu és a https://lakashitel.raiffeisen.hu/babavaro oldalon közzétett adatok lesznek az irányadóak.

2.3.3    A beküldött válaszok utólagosan nem módosíthatók.

2.3.4    A Promóció részeként a Játék kérdés megválaszolása tekintetében a Bank nyilvántartása az irányadó, mindaddig amíg a Játékos be nem bizonytja az ellenkezőjét.

2.4    A Bank a Játékban való sikeres részvételt (sikeres regisztráció és játék) vagy a sikertelen részvételt (sikertelen regisztráció és játék) a regisztráció során megadott e-mail címen visszaigazolja.


3.    NYERTESEK ÉS A NYEREMÉNY

3.1    A Játék nyertesei azon 100 Játékosok, akik a puzzel-t kirakják (legfeljebb 30mp áll rendelkezésre)  és a 2.3. pontban meghatározott Játék kérdésre helyes választ adnak.

3.2    A kérdésre több azonos, helyes választ eltaláló, érvényes választ  leadó Játékos közül a  puzzle-t leggyorsabban kirakó (mp) Játékos nyer. A puzzle-t több azonos idő alatt kirakó Játákos közül a helyes választ legkorábban beküldő Játékos nyer.

3.3    Az első 50 Játékos nyereménye egy 20.000 Ft értékű, a második 50 Játékosnak a nyereménye 10.000 Ft értékű Tesco utalvány.  Egy Ügyfél csak egy darab nyereményre  jogosult. A nyeremény készpénzre nem váltható.

3.4    Az eredmények összesítésére 2020.11.16-én kerül sor. Az nyereményre jogosult és nem jogosult Játékosokat a Bank az eredmények összesítését követő 5 munkanapon belül, azaz legkésőbb 2020.11.20-ig értesíti a Promóció eredményéről a regisztráció során megadott e-mail címen.

3.5    A nyeremény  kézbesítése:

 • Az arra jogosult nyertes Játékos részére az nyeremény a Bank által nyilvántartott magyarországi levelezési címére kerül kézbesítésre a Bankkal szerződésben álló, kézbesítésben közreműködő vállalkozással (Magyar Posta Zrt.; székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. továbbiakban: Magyar Posta).
 • Amennyiben a kézbesítés az Ügyfél hibájából nem történik meg sikeresen az Ügyfél elveszíti az nyereményre való jogosultságát. Sikertelen kézbesítés esetén az utalvány ismételt postázását a nyertes nem kérheti.
 • A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a fentiekben meghatározott kézbesítési módtól eltérjen, erről a jogosult ügyfeleket előzetesen értesíti.

3.6    A nyeremény utáni adófizetési, adóbevallási kötelezettségnek - szükség esetén - a Bank (mint kifizető) tesz eleget, a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően.

3.7    A Tesco vásárlási utalványok 2020.12.31-ig érvényesek és bármelyik Tesco áruházban beválthatóak.


4.    ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

4.1    A Promócióban való részvétel, a regisztrációs kérdések megválaszolása, és a regisztráció során az 1.3. pontban részletezett adatok megadása önkéntes. Amennyiben a Játékos az adatokat nem adja meg, a játékban nem tud részt venni. A Játékos a Promócióban való részvétellel, a regszitrációs kérdések megválaszolásával és adatainak a Promóció weboldalán történő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy

 • a Játékban közzétett kérdésre adott választ a Bank korábban megadott ügyféladataival összekapcsolja és együttesen nyilvántartsa, illetve azokat a Játékhoz kapcsolódó további piackutatási felmérések elvégzésére, valamint üzleti ajánlatok adására, reklám közlésére, illetve marketing célú megkeresések eljuttatása céljából kezelje;
 • a Promócióban a regisztráció során megadott adatait a Bank a Promócióban való részvételhez, a nyeremény átadásához felhasználja, azokat nyilvántartsa és kezelje.

4.2    A Játékos a Promócióban való részvétellel és adatainak megadásával elfogadja, hogy adatait a Promóció honlapját üzemeltető Lead Generation Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. C épület, cégjegyzékszám: 01-09-911551, a továbbiakban: ügynökség), mint kiszervezett szolgáltató kezeli, azokat a Bank részére továbbítja. Az ügynökség a megadott adatokat kizárólag csak tárolja, valamint továbbítja a Bank részére, de azokon további adatkezelési művelet végrehajtására nem jogosult. A Promócióval összefüggésben megadott személyes adatok kezelője a Bank.

4.3    A Játékos személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni az alábbi elérhetőségeken:

 • postai úton: a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700. címen,
 • személyesen: bármelyik Raiffeisen bankfiókon keresztül,
 • elektronikus úton: az info@raiffeisen.hu címre küldött e-mailben, és
 • telefonon: a +36-80-488-588-as telefonszámon érheti el az adatvédelmi tisztviselőt.

A Játékos kérheti személyes adatai (i) helyesbítését, (ii) korlátozását, (iii) adatai hordozását, (iv) azok törlését, valamint (v) megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. Jogai megsértése esetén a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

A Játékos hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja a Bank valamely elérhetőségére címzett megkeresésével. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás birtokában, a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogsezrűségét.

4.4    A Játékos által a Promóció során megadott, illetve a Bank tudomására hozott adatokat a Bank a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény banktitokra vonatkozó rendelkezései, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR), valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény.) rendelkezéseinek megfelelően, a Bank Általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában és a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint, ezen feltételeket maradéktalanul betartva kezeli. Az adatokat a Bank a Promóció zárását követően 3 hónapig, de legfeljebb a Promóció indulását követő 1 éven át kezeli. Az adatkezelés célja a Promóciós Szabályzat értelmében a nyeremények kézbesítésének és a kapcsolódó marketing ajánlatok és piackutatási megkeresések lebonyolítása.


5.    PANASZ, KIFOGÁS

Amennyiben a Promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel azt személyesen a Raiffeisen Bank bankfiókjában, telefonon a Raiffeisen Direkten (+36-80-488-588) vagy írásban a Raiffeisen Bank, Központi Panaszkezelési Csoportnak (1133 Budapest, Váci út 116-118.) címezve, telefaxon a 484-4444-es telefax számon Raiffeisen Bank, Központi Panaszkezelési Csoportnak címezve, a bank honlapján keresztül a raiffeisen.hu/kapcsolat/panasz-bejelentese/panaszküldés menüjén keresztül valamint elektronikus levélben az info@raiffeisen.hu címen juttathatja el. A panaszkezelésről bővebben raiffeisen.hu/kapcsolat/panasz-bejelentese/panaszküldés oldalon olvashat, a panaszkezelés részletes szabályait a Bank panaszkezelési szabályzata tartalmazza, mely megtalálható a raiffeisen.hu/kapcsolat/panasz-bejelentese/panaszküldés oldalon vagy bármelyik bankfiókban.

Budapest,

Raiffeisen Bank Zrt.
szervező

TOVÁBB A JÁTÉK OLDALRA