KHR tájékoztató - Raiffeisen BANK

Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás

Az MNB elvárása szerint a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítani szükséges a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennállásáról és annak lehetséges következményeiről.

A legfontosabb tudnivalók:

  • ha Önnek korábban nem volt fizetési elmaradása, és igénybe vette a fizetési moratórium lehetőségét, akkor a fizetési moratórium időszaka alatt meg nem fizetett törlesztőrészletek miatt nem kerülhet a KHR-be,
  • amíg tart a fizetési moratórium (a jelenlegi információk alapján 2020.12.31-ig), addig a 2020.03.18-án 24 óra előtt teljes egészében folyósított kölcsönökhöz nem lehet új mulasztást rögzíteni a KHR-be, feltéve, hogy a szerződés a moratórium kezdetéig nem szűnt meg,
  • a 2020.03.18-a után folyósított szerződésekre nem vonatkozik a fizetési moratórium, így nemfizetés esetén rögzíthető új mulasztás a KHR rendszerben,
  • azok az adósok, akik 2020. március 18-án 60 napot meghaladó, de a KHR-ben még nem rögzített késedelemmel rendelkeztek, 2020. június 30-ig személyre szólóan is tájékoztatásra kerülnek.

Késedelmes tartozások kezelése, továbbá a KHR felé történő adatátadás módosulása a fizetési moratóriumra tekintettel

A fizetési moratórium időszaka alatt (a jelenlegi információk alapján 2020. december 31-ig) olyan szerződéshez nem lehet új mulasztást/fizetési késedelmet rögzíteni, amely szerződés alapján a kölcsön teljes egészében folyósításra került 2020. március 18-a éjfélig, feltéve, hogy a szerződés a fizetési moratórium kezdetéig, 2020. március 19 0 óráig nem szűnt meg.

Azon mulasztások/fizetési késedelmek esetében, amelyekkel kapcsolatban a fizetési problémák már 2020. március 18-a előtt jelentkeztek, azonban 2020. március 18-án éjfélig nem következtek be a KHR-be történő adatátadás törvényben megfogalmazott követelményei (a minimálbér összegét meghaladó tartozás folyamatosan, 90 napon túl fennállt), azoknál a fizetési moratórium időszaka alatt nem lehet rögzíteni a mulasztást/fizetési késedelmet a KHR-ben. A törvényi kritériumok Bank általi figyelése abban a pontban, ahol azok 2020. március 18-án tartottak, megállításra kerül, ezek további figyelése a fizetési moratórium megszűnését követően innen fog folytatódni.

Amennyiben Ön szeretné rendezni korábbi késedelmeit, az nem zárja ki Önt a fizetési moratóriumból. Így, ha a fizetési moratórium időtartama alatt később mégsem fizet, abban az esetben ez mulasztásként/késedelemként nem rögzíthető a KHR-be a moratórium időtartama alatt. Ezekre az adósokra is vonatkozik, hogy 2020. december 31-ig nem tudnak mulasztásba/fizetési késedelembe esni az érintett szerződésükkel kapcsolatban.

Azon szerződések esetén, ahol 2020. március 18-ig csak részfolyósítás történt (ideértve a hitelkeret felhasználást is), mulasztásba/fizetési késedelembe lehet esni a 2020. március 18-a után folyósított összeg tekintetében, mely adatot a törvényi feltételek teljesülése esetén rögzíteni kell a KHR-ben.

A 2020. március 18-a után folyósított szerződésekre nem vonatkozik a fizetési moratórium, így a náluk felmerülő fizetési kötelezettség elmaradásával kapcsolatban az általános szabályok szerint rögzíthető a fizetési késedelem/mulasztás.

Minden olyan mulasztást rögzíteni kell a KHR-be, ahol 2020. március 18-án éjfélig a KHR-be történő adatátadás törvényben megfogalmazott követelményei bekövetkeztek. Ebben az esetben a fizetési moratóriumtól függetlenül következett be a mulasztás.

Azok az adósok, akik 2020. március 18-án 60 napot meghaladó, de a KHR-ben még nem rögzített késedelemmel rendelkeztek, 2020. június 30-ig személyre szólóan is tájékoztatásra kerülnek.

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei

A vonatkozó jogszabály alapján, amennyiben a fogyasztó szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes minimálbér összegét és a tartozás folyamatosan, 90 napon túl fennáll, a Bank az adósra, illetve a szerződésre vonatkozó adatokat továbbítja a KHR nyilvántartásba. A tervezett adatátadás megtörténte előtt 30 nappal a Banknak figyelmeztetést kell küldenie az adós részére arról, hogy késedelmes tartozására tekintettel adatai be fognak kerülni a KHR nyilvántartásba, ha nem rendezi mulasztását.

A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában

Az előbbiek szerint átadott adatok - amennyiben a tartozás nem szűnt meg - az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A KHR-ben negatív mulasztásként szereplő tartozásokra vonatkozó adatok a kifizetés napjától számított 1 év után törlődnek véglegesen és nem visszaállítható módon a KHR-ből. A bankok csak abban az esetben fognak Önnel szerződést kötni, ha Önt - a KHR-ben lévő információra is tekintettel - megfelelő adósnak ítélik.

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban KHR) részére történő adattovábbításról

A 2011. évi CXXII. törvény („KHR törvény”) értelmében a Bank kötelessége a KHR-ben szereplő adatokban bekövetkező változásokat a KHR felé továbbítani, valamint az adattovábbításról a változásban érintett ügyfelet értesíteni. Mivel a jogszabály által elrendelt fizetési moratórium ilyen változásnak minősül, a fizetési moratóriummal érintett ügyletek kapcsán a Bank mind a KHR, mind az érintett ügyfelek irányába elvégzi ezt az értesítést.

Abban az esetekben, ahol az ügylet a moratórium hatálya alá tartozik és az Ügyfél él a fizetési moratóriummal, ott az ügyletre vonatkozóan az alábbi szerződési adatok kerülnek átadásra a KHR felé:
Törlesztés módja: "Türelmi idő"
Törlesztés kezdete dátum: 2021. január 31.

Abban az esetben, ahol az ügylet a moratórium hatálya alá tartozik, de az Ügyfél mégsem él a fizetési moratóriummal, ott a szerződés szerinti adatok nem kerülnek módosításra, így a KHR részére a moratórium kapcsán nem történik adatátadás.

Abban az esetben, ahol az ügylet a szerződés szerint 2020-ban jár le és az Ügyfél él a fizetési moratóriummal, ott az ügyletre vonatkozóan az alábbi szerződési adatok kerülnek átadásra a KHR felé:
Törlesztés módja: "Türelmi idő"
Törlesztés kezdete dátum: 2021. január 31.
Szerződés lejárata: 2021. január 31.

 

Üdvözlettel,
Raiffeisen Bank Zrt.