Útkövető

Tartalom megjelenítő

Kamattámogatott felújítási hitel

Kamattámogatott hitel a lakóház közös tulajdonú épületrészeinek felújítására.

A kölcsön célja:

A Raiffeisen Bank társasházak (továbbiakban: lakóház/lakóközösség) részére a közös tulajdonú házrészeinek felújításához nyújt kamattámogatott kölcsönt.
Közös tulajdonba tartozik az az épületrész, épület-berendezés, nem lakás célú helyiség és lakás, amelyet az alapító okirat külön tulajdonként nem jelöl meg, illetve az épülethez tartozó földrészlet, ha nem képezi harmadik személy tulajdonát.

A kölcsön igénybevételének feltételei:

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) szerint a kamattámogatás csak azokat a lakóházakat illeti meg, amelyek:

 • adószámmal rendelkeznek. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 24. § (7) bekezdése szerint társasház költségvetési támogatást - beleértve a kamattámogatott hitelt - kizárólag akkor igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal.
 • működő társasházak esetén legalább 2 éve, folyamatosan, legalább az alábbi mértéknek megfelelő felújítási alapot képeznek.
15 évnél "fiatalabb" lakóépületek esetén 15 évnél "idősebb" lakóépületek esetén
Felvonóval rendelkező
Ft/ m2/hó
Felvonó
nélküli
Ft/ m2/hó
Felvonóval rendelkező
Ft/ m2/hó
Felvonó nélküli
Ft/ m2/hó
8 6 12 10
 • újonnan alakult lakóközösségek esetén az első közgyűléstől, használatbavételtől, birtokbavételtől számított 90 napon belül legalább az alábbi mértékek szerint megkezdték a felújítási alap képzését, ha nem, akkor legalább 2 éve folyamatosan képzik a felújítási alapot.
 • vállalják, hogy a Bank részére az elfogadott költségvetésben szereplő teljes felújítási költség legalább 70%-áról a társasház nevére kiállított számlákat legkésőbb az utolsó kölcsönrész folyósításáig bemutatják.

A finanszírozási konstrukció lényege:

A lakóközösség közgyűlési határozatot hoz a felújításról, az ahhoz szükséges kölcsönfelvételről és arról, hogy minimum a kölcsön és járulékai összegének lakásonkénti összegével megemeli a közös költséget.

1. Alapkonstrukció: A lakóközösség a megemelt közös költség havi beszedéséből teremti meg a forrást a Bank felé fennálló fizetési kötelezettségének teljesítéséhez, tőke- és kamatfizetési kötelezettségének havonta kell eleget tennie.
Az alapkonstrukció előnye, hogy egyszerű, jól átlátható, továbbá a lakóközösség döntése és a kölcsön folyósítása között eltelt idő a lehető legrövidebb, ha a folyósításhoz szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak.

2. Lakás-előtakarékossági szerződéssel (továbbiakban: LTP) kombinált konstrukció: A kölcsön és járulékainak lakásonkénti meghatározása után a lakók illetve a lakóközösség a kölcsön tőkeösszegéhez igazodóan LTP szerződéseket kötnek, melyből keletkező megtakarítást a Bankra engedményezve zálogosítják. A lakók havonta teljesítik fizetési kötelezettségüket a lakóház felé a megemelt közös költség formájában, a lakóház pedig abból a lakók nevében lakás-takarékpénztári megtakarítást, továbbá a kölcsönhöz kapcsolódó kamatfizetést havonta teljesít a bankhoz. A bank az esedékes kamatot elszámolja és az LTP megtakarításra fizetendő összeget a Pénztár részére átutalja.  Az LTP szerződések kiutalásakor a lakók által bankra engedményezett és zálogosított megtakarításból a futamidő végén egy összegben teljesítik a bank felé fennálló tőketörlesztési kötelezettségüket.

Az LTP-vel kombinált finanszírozási konstrukció előnye az LTP megtakarítások utáni állami támogatás, amelynek mértéke:

 • magánszemélyek által megkötött LTP szerződés után: az éves megtakarítás 30%-a, de maximum 72.000 Ft/év. A lakás-előtakarékoskodó/kedvezményezett az lehet, aki magyar állampolgár, nincs a nevén LTP szerződés, és tulajdonában áll a felújítandó ingatlan.
 • társasházak által megkötött LTP szerződések után:
Lakóházban lévő lakások száma Állami támogatás maximális mértéke a lakóház által megkötött LTP szerződés után
2-4 lakásos épület 108 000 Ft/év
5-30 lakásos épület 144 000 Ft/év
31-60 lakásos épület 180 000 Ft/év
61-120 lakásos épület 216 000 Ft/év
121-180 lakásos épület 252 000 Ft/év
181-240 lakásos épület 288 000 Ft/év
241-nél több lakásos épület 324 000 Ft/év

A megtakarítás és az állami támogatás után további évi 1-3 % betéti kamat jár.

Az LTP-vel kombinált finanszírozás esetén LTP szerződéseket megköthetik:

 • a társasház, vagy
 • a lakók mint magánszemélyek (felújítási kölcsönből viselt részük mértékéig), vagy
 • a lakók mint magánszemélyek és a lakóközösség (ilyen esetekben a lakók felújítási kölcsönből viselt részük mértékéig köthetnek LTP szerződést).

Fontos tudni, hogy, amennyiben a lakók mint magánszemélyek kötnek LTP szerződéseket, akkor ezeket a szerződéseket kizárólag a felújítási kölcsönből rájuk eső rész erejéig köthetik meg.
Példa:
Egy 50 lakásos társasházban mindenki ugyanakkora tulajdoni hányaddal rendelkezik, a felvenni kívánt kölcsön 10 millió Ft. Egy lakásra eső kölcsönrész = 10.000.000 Ft / 50 lakás = 200.000 Ft/lakás. Az egy lakó által köthető LTP szerződés kiutalási összege tehát maximum 200.000 Ft, azaz a szerződéses összeg kb. 400.000 Ft.

A kamattámogatott kölcsön kondíciói és előnyei:

A kölcsön futamideje: legfeljebb 10 év
Saját erő: nem szükséges
Folyósítási díj: megállapodás szerint, de minimum 50.000,- Ft
Egyéb Költség: Bank által megbízott Műszaki ellenőr díja

A kamattámogatás mértéke:
A kölcsön futamidejének első 5 évében a banki kamat 70 %-a, a kölcsön futamidejének második 5 évében a banki kamat 35 %-a.

A fizetendő pontos kamatmértéket és törlesztő részletet a banki ügyfélreferense az ügyfélre személyre szabottan számítja ki.

A kamattámogatás mértékének első 5 évi magas szintje miatt célszerű a lakóközösségeknek - természetesen a lakók teherviselő képességének figyelembevételével - az 5 éves futamidejű kölcsönfelvételt választani és ezt kombinálni rövid futamidejű LTP szerződéssel.

Előny a lakók számára:

 • Energia- és díjmegtakarítás lehetősége,
 • Az ingatlanok értéke jelentősen emelkedik a felújítás eredményeként,
 • Energiatanúsítvány megléte kötelező, stb.
 • Korszerű élettér kialakítása.

A társasház hitelképességének vizsgálata:
A Raiffeisen Bank a szükséges dokumentumok teljes körű rendelkezésre bocsátása esetén legfeljebb 10 munkanapon belül elvégzi a lakóközösség hitelképességének vizsgálatát és meghatározza a kölcsönnyújtás konkrét feltételeit, a biztosítékok rendszerét.

A kölcsön lehetséges biztosítékai:
Tekintettel arra, hogy a lakóközösség a kölcsön adósa, a kölcsön biztosítékait a lakóközösség/lakóház bocsátja rendelkezésre.

A kölcsönösszeg és a felajánlott fedezetektől függő kombinálható biztosítékok:

 • A kölcsönösszeg maximum 20%-ának megfelelő Számlavezetés igazolt áthozatala esetén az óvadék aránya csökkenthető. óvadéki betét vagy
 • önkormányzati készfizető/sortartó kezesség; vagy
 • meglévő lakás-takarékpénztári megtakarítások (amennyiben azt nem a kölcsön visszafizetésére fogja a lakóközösség fordítani); vagy
 • jelzálog közös tulajdonú vagy Önkormányzati tulajdonú, forgalomképes és tehermentes ingatlanon;

5 millió Ft kölcsönösszeg alatt kizárólag óvadéki betétet fogad el a Bank biztosítékként!

Minden esetben kötelező biztosítékok:

 • beszámítási jog a lakóház Raiffeisen Banknál vezetett számláira,
 • felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás a lakóház számlavezető Bankjánál vezetett számláira,
 • zálogjog a lakóház közös költség bevételein,
 • zálogjog a lakóközösség LTP megtakarításain (amennyiben a lakóközösség a tőketörlesztési kötelezettségüket LTP megtakarításból teljesítik),
 • óvadéki betét azon lakókra vonatkozóan, akiknek a társasház felé a kölcsönfelvételt megelőző két évben három hónapot meghaladó közös költség vagy egyéb tartozásuk volt.

Amennyiben további információra van szüksége a hitelekkel kapcsolatban, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-40-484848 számon, vagy látogassa meg az Ön lakóhelyéhez legközelebb eső Raiffeisen-bankfiókot!