Tartalom megjelenítő

SFTR - Tájékoztató

Az Európai Unió bevezette az értékpapír-finanszírozási tranzakcióról szóló rendeletet (SFTR), melynek a célja, hogy fokozza az értékpapír-finanszírozási piac átláthatóságát és szabályozási felügyeletét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljes körű, célja, hogy betekintést nyújtson az SFTR rendelet legfontosabb elemeiről, valamint arról, hogy Önnek, mint a Raiffeisen Bank Ügyfelének / Partnerének mit kell tennie az SFTR által támasztott adatszolgáltatási követelményeknek való megfelelés érdekében.

Az SFTR nagyon hasonlít ahhoz, amit az EMIR a származékos termékekre kötött tranzakciókra vonatkozó jelentési kötelezettség tekintetében előírt az ilyen ügyleteket kötő felekre.


Milyen ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozik az SFTR?

- repoügyletek;
- értékpapír vagy áru kölcsönbe adása, valamint értékpapír vagy áru kölcsönbe vétele;
- vétel-eladás (buy-sell back) ügylet vagy eladás-visszavásárlás (sell-buy back) ügylet;
- értékpapírügylethez (vásárlás, eladás, tartás és kereskedés) kapcsolódó hitel.


A jelentéstételi kötelezettség hatályba lépése

- 2020. július 13-án kezdődik a befektetési vállalkozások és hitelintézetek számára;
- 2020. július 13-án a központi értéktárak, központi szerződő felek számára;
- 2020. október 11-én a befektetési alapok (alapkezelők), biztosítók, nyugdíjalapok számára;
- 2021. január 11-én a nem pénzügyi szerződő felek számára.


Kikre vonatkozik az SFTR?

- minden, az EU-ban székhellyel rendelkező pénzügyi szerződő félre (pl.: befektetési vállalkozások; hitelintézetek; befektetési alapok, illetve azok alapkezelői; biztosítók; foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények)
- minden, az EU-ban székhellyel rendelkező nem pénzügyi szerződő félre (minden olyan szervezet, amely nem tartozik a pénzügyi szerződő felek csoportjába);
- előzőek EU-ban vagy harmadik országban működő fióktelepére, valamint
- minden olyan EU-n kívüli szerződő félre, amely az EU-ban fiókteleppel rendelkezik.


SFTR ügyfél / szerződő fél típusok

Az EMIR-hez és a MiFID-hez hasonlóan az SFTR is különböző típusú szerződő feleket különböztet meg.  A felek pénzügyi (FC) vagy nem pénzügyi (NFC) szerződő fél kategóriába sorolhatók. Az NFC-kategórián belül kis NFC típusú szerződő félnek minősülnek azok, amelyek esetében az alábbi három kritérium közül legalább kettőre vonatkozó határérték nem teljesül:
- 20 millió EUR mérlegfőösszeg;
- 40 millió EUR nettó árbevétel;
- átlagosan 250 alkalmazott a pénzügyi évben.


Az SFTR jelentésszolgálat főbb jellemzői

Alkalmazási terület: az értékpapír-finanszírozási ügyletek szerződő felei egy elismert kereskedési adattár felé kötelesek bejelenteni az általuk megkötött értékpapír-finanszírozási ügyletek, illetve az ügyletek módosításainak és lezárásának adatait a jogszabályokban részletesen meghatározott tartalommal.

Határidő: ezen adatszolgáltatást legkésőbb az ügylet megkötését, módosítását, illetve lezárását követő munkanapon (T+1) kell teljesíteni.

Formátum: a riportokat ISO 20022 szabvány szerinti üzenet formátumban szükséges előállítani.

Visszatöltési követelmény: az adatszolgáltatási kötelezettség hatályba lépése (lsd. A jelentéstételi kötelezettség hatályba lépése” részt) előtt kötött és ezt az időpontot követően még 180 napot meghaladóan nyitott SFT ügyleteket is le kell jelenteni a hatálybalépést követő 190 napon belül.

LEI kód: a LEI kód, egy 20 karakterből álló nemzetközi azonosító kód, amely a pénzügyi tranzakciókban részt vevő jogi személyek (bankok, kibocsátók, tőzsdei társaságok, tőzsdei kereskedők, befektetési alapok, stb.) egyértelmű, világszintű beazonosítására szolgál. A LEI kódokat nem elég csak megigényelni, azokat az érvényesség fenntartásához évente meg is kell újítani. Érvényes LEI kód nélkül SFT ügylet nem köthető!

Egyedi ügyletazonosító (UTI) kód: minden SFT tranzakciónak globálisan egyedi tranzakció-azonosítót ún. UTI azonosítót kell adni. Az UTI-t meg kell osztani az ügyletben részt vevő felek között. A feleknek meg kell állapodniuk az UTI létrehozásában. Ha a felek között nem születik ilyen megállapodás, a rendelet határozza meg, hogy melyik lesz a generáló fél. Az egyedi ügyletazonosítót létrehozó félnek a megfelelő időben közölni kell az UTI kódot az ügyletben résztevő másik féllel, hogy mindkét fél képes legyen teljesíteni a T + 1 jelentési kötelezettségét.


Kötelező és önkéntes delegálás

Az adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó szerződő fél átruházhatja az adatszolgáltatás feladatát az ügyletben részt vevő partnerre vagy harmadik fél részére.
A jogszabály által előírt esetekben lehetőség van arra, hogy amennyiben egy pénzügyi szerződő fél nem pénzügyi szerződő féllel köt értékpapír-finanszírozási ügyletet, akkor mindkét szerződő fél nevében a pénzügyi szerződő fél teljesítse az adatszolgáltatást a kereskedési adattár felé.

Az SFTR rendelet a kis NFC-k kötelező delegálásával működik. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik szerződő fél egy kis NFC, akkor a pénzügyi szerződő fél felel a jelentésért.

Az SFTR keretében az önkéntesen delegált jelentéstétel is megengedett. Itt a szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyik fél jelenti a felek között létrejövő valamennyi SFT ügyletet.

Delegálás esetén a biztosítékok újrafelhasználásáról is adatot kell szolgáltatni. Az újrafelhasználásra vonatkozó adatokat akkor is az adatszolgáltató (delegáló) szerződő félnek kell kiszámítania és megfelelő időben az adatszolgáltatást benyújtó fél rendelkezésére bocsátania, ha az adatszolgáltatás feladatát delegálta.

Az újrafelhasználásra vonatkozóan jelentendő adatokra és azok formátumára vonatkozó információkat az (EU) 2019/356 rendelet 4. cikke, illetve az abban hivatkozott 4. táblázat tartalmaz, illetve az újrafelhasználás becsült értékének számítására vonatkozóan a Financial Stability Board által kiadott, az alábbi linken elérhető leírás adhat útmutatást:
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/Non-cash-Collateral-Re-Use-Measures-and-Metrics.pdf


Kapcsolódó főbb jogszabályok, segédanyagok:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/2365 RENDELETE (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról;

- A BIZOTTSÁG (EU) 2019/356 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára szolgáltatandó adatok meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről;

- A BIZOTTSÁG (EU) 2019/363 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatban a kereskedési adattárak felé teljesítendő adatszolgáltatás formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használandó kódok tekintetében történő módosításáról

- Guidelines - Reporting under Articles 4 and 12 SFTR - 06 January 2020 | ESMA70-151-2838

- Final report - Guidelines on reporting under Articles 4 and 12 SFTR - 06 January 2020 | ESMA70-151-2703