Útkövető

Tartalom megjelenítő

Tájékoztatás a nem látó, ill. olvasni nem tudó ügyfelek banki ügyintézésével kapcsolatban

A Raiffeisen Bank Zrt. a nem látó, illetve olvasni nem tudó ügyfelei ügyleteinek biztonságos elintézése érdekében a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével az alábbi eljárási rendet dolgozta ki. Kérjük, hogy nem látó, ill. olvasni nem tudó ügyfeleink bármely írásos rendelkezésük, nyilatkozat adásuk esetén az alábbiak figyelembevételével járjanak el:

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 196. § (1) bek. b) pontja szerint "a magánokirat ellenkező bizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy (...) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá".

A Pp. 196. § (3) bekezdése kimondja továbbá, hogy "ha az okirat kiállítója olvasni nem tud, (...) az okiratnak csak akkor van teljes bizonyító ereje, ha magából az okiratból kitűnik, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy a kiállítónak megmagyarázta".

A fent idézett jogszabályhelyekkel összhangban Bankunk a nem látó, ill. olvasni nem tudó ügyfelek írásos rendelkezéseit kizárólag abban az esetben fogadja be, illetve teljesíti, amennyiben a szóban forgó írásos rendelkezést tartalmazó okirat (nyilatkozat, megbízás, stb.) aláírását megelőzően az okirat aláírását tanúsító egyik (nem banki alkalmazott) tanú az ügyfél által aláírandó okiratot a nem látó, illetve olvasni nem tudó ügyfél számára felolvassa/tartalmát megmagyarázza.

Ezzel az eljárással Bankunk biztosítani kívánja azt is, hogy ne merülhessen fel kétség abban tekintetben, hogy a nem látó, ill. olvasni nem tudó ügyféllel esetleg olyan okirat kerül aláíratásra, amely nem az akaratának megfelelő tartalommal bír. Abban az esetben, amennyiben a nem látó, ill. olvasni nem képes ügyfelünk írásos rendelkezést kívánna tenni, de nem gondoskodik az előzőek szerinti tanú jelenlétéről az okirat aláírásánál, abban az esetben a Bankunknak nem áll módjában teljesíteni az okiratban foglaltakat.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Raiffeisen Bank Zrt.