Útkövető

Tartalom megjelenítő

Elhunyt ügyfelekkel kapcsolatos tájékoztatás

A Bank ezzel az összefoglalóval szeretne segítséget nyújtani az elhunyt ügyfelek hozzátartozóinak, örököseinek a haláleset bekövetkezésével kapcsolatos hasznos banki tudnivalókról, teendőkről, lehetőségekről.

 

Az elhalálozás tényét minél előbb be kell jelenteni a Bank felé. Javasoljuk, hogy a bejelentést személyesen tegye meg bankfiókban, mert ebben az esetben hitelt érdemlően be is tudja mutatni a haláleset igazolására szolgáló dokumentumot. Ezzel egyidejűleg lehetősége van a "Kérelem és titoktartási nyilatkozat elhunyt ügyfél közeli hozzátartozója részére" című nyilatkozat megadására is, mellyel a Bank és a hozzátartozó közötti további ügyintézés és az információ átadása gördülékenyebbé tehető.

 

A Raiffeisen Bank Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli az elhalálozás napja és az elhalálozás bejelentése közötti időszakban az elhunyt számlatulajdonos bankszámláját és a kapcsolódó szolgáltatásokat érintően, továbbá a bejelentés valótlansága, vagy a hivatalos okiratok bemutatásának elmaradásából eredő károkért sem. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bank hagyatéki eljárás elindítására és lefolytatására nem jogosult, a Bank felé történő bejelentés nem egyenértékű a hagyatékátadó végzéssel. Az örökösök az örökösi minőségüket jellemzően a jogerős hagyatékátadó végzéssel tudják hitelt érdemlően igazolni.

 

Az örökösödési szabályokról és a hagyatéki eljárás lefolytatásáról részletes tájékoztató a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján érhető el.

Milyen módon lehet hitelt érdemlően bejelenteni az elhalálozás tényét?

A hozzátartozó az alábbi dokumentumokkal tudja igazolni az elhalálozás tényét a Bank felé:

 • Halotti anyakönyvi kivonat
 • Nem jogerős/ jogerős hagyatékátadó végzés
 • Nem jogerős/ jogerős öröklési bizonyítvány
 • Európai öröklési bizonyítvány
 • Lakóhely szerint illetékes Polgármesteri Hivatal által kiállított nemleges nyilatkozat

 

A Bank egyéb hivatalos módon is értesülhet az elhalálozás tényéről:

 • NYUFIG megkeresés vagy határozat (Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól jogalap nélküli nyugellátás visszaigénylése kapcsán küldött megkeresés)
 • Közjegyző általi megkeresés
 • Lakóhely szerint illetékes Polgármesteri Hivataltól/Jegyzőtől érkezett tájékoztató levél

Minden, nem magyar vagy nem angol nyelven kiállított elhalálozással kapcsolatos dokumentum esetén szükséges a hivatalos OFFI (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda) fordítás.

Halottvizsgálati jegyzőkönyvet nem áll módunkban elfogadni az elhalálozás tényének igazolására.

Ha nincs lehetősége személyesen a bankfiókban megjelenni, akkor a halálesetet telefonon keresztül is bejelentheti a +36-80-488-588-as telefonszámon. Tájékoztatjuk, hogy a telefonon keresztül tett bejelentés még nem tekinthető a haláleset hivatalos bejelentésének, vélelmezett elhalálozásként kerül rögzítésre.

Milyen intézkedéseket tesz a Bank a halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzést követően?

A Bank a mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeknek megfelelően jár el.

 • Ügyfél által adott valamennyi meghatalmazás – ideértve az Ügyfél állandó meghatalmazottjait is – hatályát veszti, ezért a meghatalmazottak rendelkezési jogát a Bank letiltja (vonatkozik ez a meghatalmazottak számára kibocsátott fő- és társkártyákra, a bankszámlához való hozzáférést biztosító kódok, jelszavak letiltására is).
 • Megszűntetésre kerülnek az azonosító kódokkal, jelszavakkal igénybe vehető szolgáltatások, így különösen: Raiffeisen Direkt, Raiffeisen DirektNet, myRaiffeisen mobilapplikáció szolgáltatás.
 • Megszűnik a bankkártya szerződés, és így letiltásra kerülnek a néhai ügyfél számláihoz tartozó bankkártyák és társkártyák.
 • A számlatulajdonos által megkötött bankszámlahitel szerződés, illetve hitelkártyaszerződés automatikusan megszűnik.
 • Az egyéb kölcsön-, és hitel jellegű szerződések hatályban maradnak, azonban azok alapján újabb kölcsön lehívására, illetve igénybevételére nincs lehetőség, a Bank a szerződés alapján rendelkezésre tartott hitelkeretből további összegeket nem folyósít. A kölcsön- és egyéb hitelügyletek alapján esedékes törlesztéseket továbbra is fizetni kell, különben fizetési késedelem lép fel. A fizetési kötelezettséggel kapcsolatban információt kaphat a "Kérelem és titoktartási nyilatkozat elhunyt ügyfél közeli hozzátartozója részére" nyilatkozat által.
 • A bankszámlához kapcsolódó befektetési célú eseti és rendszeres megbízásokat a továbbiakban a Bank nem teljesíti.
 • Azonnal törlésre (leállításra) kerül minden csoportos beszedési és állandó átutalási megbízás, így a bejelentés hónapjában esedékes további megbízások már nem kerülnek teljesítésre.
 • Az elhalálozás hitelt érdemlő bejelentését követő hónaptól a Bank nem számítja fel az esedékes havidíjat az elhunyt ügyfél bankszámláján.
Mi a teendő, ha az elhunyt ügyfél bankszámlájához csoportos beszedési vagy állandó átutalási megbízás is tartozik?

Az elhalálozás tényének hitelt érdemlő bejelentését követően azonnal leállításra kerül minden csoportos és állandó átutalási megbízás. Ez azt jelenti, hogy a Bank nem teljesíti tovább a korábban megadott megbízásokat (nem kerülnek levonásra), ezért felhívjuk a hozzátartozó figyelmét, hogy minél előbb gondoskodjon a csoportos és állandó megbízások (pl: közüzemi számlák, hiteltörlesztő részlet, létfenntartáshoz szükséges rendszeres megbízások) más bankszámlán való rögzítéséről (ami nem az elhunyt ügyfél nevén szerepel) vagy egyéb módon történő rendezéséről (eseti átutalás, csekkes befizetés) a fizetési késedelem elkerülése érdekében.

Hogyan lehet hozzájutni a megörökölt pozitív összeghez?

A néhai ügyfél bankszámláján lévő pozitív egyenleg kizárólag a jogerős hagyatékátadó végzésben szereplő örökös(ök), és/vagy a Banknál megadott elhalálozási rendelkezés kedvezményezettje(i) számára fizethető ki.

Javasoljuk, hogy azon személy, aki az elhalálozási rendelkezés kedvezményezettje minél előbb fáradjon be személyesen bármelyik bankfiókba (amennyiben rendelkezik az elhalálozási rendelkezés másolati példányával, kérjük a bankfiókban mutassa be). Az a bankszámla, amelyre van elhalálozási rendelkezés (írásbeli nyilatkozat azon személy(ek) javára, amelyben megnevezhetjük azt a személy(eke)t, aki(k)re a halálunk esetén a számlakövetelésünket átruházzuk) nem képezi a hagyaték részét, ezért a hagyatéki eljárás során a közjegyző részére sem kerül bejelentésre.

Elhalálozási rendelkezés hiányában a bankszámlán lévő pénz az elhunyt ügyfél hagyatékának része, amelyről a hagyatéki eljárás során rendelkeznek. Ennek megfelelően a Bank a bankszámlán lévő pénzt az örökös(ök) részére fizeti ki, az örökösi minőség igazolását követően.

Ha az elhalálozás dátumát követően bármilyen - a néhai ügyfelet jogosan megillető - jóváírás érkezik az elhunyt ügyfél bankszámlájára - annak ellenére, hogy a bankszámlán szerepel elhalálozási kedvezményezett, az összeg a hagyaték részét képezi és hagyatékátadó végzés alapján kell rendelkezni róla.

Az örökösi minőség igazolása történhet:

Mi a teendő, ha az elhunyt ügyfél értékpapírszámlával is rendelkezik?

Az értékpapírszámlára és a rajta nyilvántartott értékpapírokra (kötvény, részvény, befektetési jegy) nem adható meg elhalálozási rendelkezés. Az ilyen típusú befektetések minden esetben a hagyatékba tartoznak, ezért az örökös(ök) részére történő átadás (transzferálás: az értékpapír mozgatása eladási és vételi megbízás nélkül) az örökösi minőség igazolását követően valósulhat meg. A haláleset bejelentését követően az értékpapírszámlán található portfólió értékének megfelelő negyedéves állományi díjat a továbbiakban a Bank nem számítja fel.

Az örökösnek transzfer (átadási) megbízás keretében kell rendelkeznie a hagyatéki eljárás során megörökölt értékpapír(ok)ról, mert az elhunyt ügyfél értékpapírszámláján nem maradhatnak az egyes befektetések, és eladási megbízást sem lehet azon kezdeményezni. A Raiffeisen Bankon belül örökös saját nevére megnyitott vagy másik banknál vezetett értékpapírszámlára szükséges áthelyeztetni (transzferálni) az értékpapírokat a mindenkor hatályos kondícióknak megfelelő díj mellett.

Tájékoztatjuk, hogy a Raiffeisen Alapkezelő Zrt. által kibocsájtott értékpapírokat eladni csak a Banknál vezetett értékpapírszámlán van lehetősége. Másik pénzintézetnél csak nyilvántartásra van mód, értékesítésre nincs.

Több örökös esetén a hagyatékátadó végzésben leírtak szerinti arányban oszlik meg a hagyatéki vagyon. Az értékpapír örökség felosztása során mindenképpen érdemes figyelni már a hagyatékátadó végzés meghozatalakor, hogy minden örökös egész számú értékpapírt örököljön. Tehát, ha az örökölt értékpapír nem osztható el egyenlő és egész arányban az örökösök között, akkor az örökösöknek az eljáró közjegyző előtt kell megegyezniük az örökségük pontos darabszámában. Ennek hiányában a bankfiókban kell nyilatkozni az oszthatatlanság miatti törtrész lemondásáról, melyben kollégáink segítségére lesznek.

Ha az elhalálozás időpontja után a bankszámlán olyan összeg kerül jóváírásra, amely a kapcsolódó értékpapírszámlán volt nyilvántartva, de már lejárt az értékpapír ellenértéke, akkor azt a Bank visszatartja, mivel az elhalálozás esetére adott rendelkezés értékpapírszámlára nem vonatkozik. Tekintettel arra, hogy ez az összeg a hagyatéki vagyon részét képezi, kifizetése kizárólag jogerős hagyatékátadó végzés alapján történhet meg.

Mi a teendő, ha az elhunyt ügyfél széfszolgáltatással is rendelkezik?

A széfszolgáltatással érintett értéktárgyak kizárólag a törvényes örökös jogán vagy érvényes végrendelet által örökölhetők meg, elhalálozási rendelkezés nem adható meg rá. Széfet érintő hagyatéki ügyintézésre kizárólag a Raiffeisen Bank Agora fiókjában van lehetőség (1133 Budapest Váci 116-118). A széfbérlő elhalálozásával más személyek meghatalmazotti jogosultsága is azonnali hatállyal érvényét veszti.

A széfszerződésre vonatkozó bérleti díjat a Bank mindaddig felszámítja, amíg a hagyatéki végzésben megjelölt örökös nem rendelkezik a széf tartalmáról. Amennyiben a széfben tárolt értéktárgyak örököse az átvétel során visszaszolgáltatja a Banknak a széfrekesz kulcsát, akkor a kulcsóvadékra elkülönített összeget a jogerős hagyaték átadó végzésben megjelölt személy(ek) részére fizeti vissza a Bank.

Mi a teendő, ha a hagyatékban bármilyen tartozás (hitel) is szerepel?

Közeli hozzátartozók részére az elhunyt ügyfél számláira, vagyonára, szerződéseire vonatkozó információ kizárólag írásbeli kérelem alapján adható, szóbeli kérésre nem. Ehhez a "Kérelem és titoktartási nyilatkozat elhunyt ügyfél közeli hozzátartozója részére" nyomtatványt szükséges kitölteni a gördülékenyebb információ átadást elősegítve. Ezért javasoljuk, hogy mindenképpen egyeztessen a Bankkal az esetleges törlesztőrészletek/bankszámla tartozás további megfizetése érdekében.

A hitel/kölcsönügyletben érintett kötelezettek (adóstárs, zálogkötelezett, kezes) részére a fent megjelölt nyilatkozat nélkül is adható információ az adott ügyletről (fennálló és/vagy lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi törlesztőrészletről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell, valamint a hátralévő futamidőről).

A keret jellegű hitelek (folyószámlahitel, hitelkártya) esetén az elhalálozás bejelentésének napján fennálló keretet a Bank megszünteti. További keretkihasználásra nincs lehetőség és a már kihasznált keretet a Bank követelésként nyilvántartja, illetve hitelezői igényként az eljáró Közjegyző részére bejelenti.

A havi törlesztésű hitelek (személyi kölcsön, jelzálog alapú hitel, babaváró kölcsön) esetén a hitelszerződés nem kerül felfüggesztésre vagy leállításra. A havi törlesztő részletek továbbra is terhelésre kerülnek a szerződésben meghatározott törlesztési számlán és feltételek szerint.

Felhívjuk figyelmét, hogy havi törlesztésű hitelek esetén az örökösök a hitelek átvállalásával, átszerződésével, fizetési könnyítésekkel kapcsolatban az alábbi telefonszámon kaphatnak részletes tájékoztatást: +36 80 480 000 / 1 menüpont.

Ha a tartozás rendezése kapcsán az örökös(ök)nek nincs fizetési hajlandósága (hajlandóságuk), nem működnek együtt a Raiffeisen Bankkal, akkor előfordulhat, hogy a kölcsön/hitel/bankszámla szerződés(eke)t a Bank felmondja, végrehajtási eljárást kezdeményezhet az örökös(ök)kel szemben, vagy a követelést harmadik személy számára értékesíti.

Mi a teendő, ha az elhunyt ügyfél biztosítással is rendelkezett?

Amennyiben az elhunyt ügyfél rendelkezett biztosítási szolgáltatással is, javasoljuk, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatást nyújtó biztosítóval. Az egyes biztosítók elérhetőségeit megtekintheti a Raiffeisen Bank honlapján (Magánszemélyek/Biztosítások oldalon). A biztosítással kapcsolatos információk örökösök számára történő gyorsabb átadása érdekében kérjük, hogy a gördülékenyebb információ átadás érdekében a "Kérelem és titoktartási nyilatkozat elhunyt ügyfél közeli hozzátartozója részére" nyomtatványt kitöltve és aláírva adja le bármelyik bankfiókban vagy kérje kollégánk segítségét a kitöltésben.

Mi a teendő, ha az elhunyt ügyfél bankszámlájára nyugdíj/szociális ellátás érkezik?

Amennyiben az elhunyt ügyfél számlájára olyan ellátás érkezett, amire már nem jogosult (jogalap nélküli ellátás: pl. nyugdíj), abban az esetben ennek rendezése a kedvezményezett, illetve az örökös feladata.

Amennyiben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól (NYUFIG) jogalap nélküli nyugellátás visszaigénylésére vonatkozó megkeresés érkezik a Bankhoz (jogalap nélküli nyugellátás érkezett az elhunyt számlájára), akkor a Bank ezen összeget zárolja a bankszámlán. A bankszámlán lévő pozitív egyenleg kifizetésére a zárolással csökkentett összeg erejéig van csak lehetőség és a bankszámla bezárására nincs mód.

Az örökösnek/hozzátartozónak lehetősége van arra, hogy a jogalap nélküli nyugellátás visszafizetését önállóan rendezze a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a Bank a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól érkező határozat alapján a jogalap nélküli nyugellátás visszautalásáról intézkedik. Kizárólag ezt követően kerülhet sor a bankszámla megszüntetésére.

Milyen módon és költséggel tud az örökös hozzáférni a megörökölt összeghez?

A bankszámlán megörökölt összegről kizárólag bankfiókban tud rendelkezni az örökös. A forintban vagy egyéb devizában lévő hagyatéki összeget lehetősége van

 • pénztárban készpénzben felvenni (nagyobb összeg esetén szükséges előzetesen bejelenteni a készpénzfelvételi igényt),
 • külön megbízás keretében bankon belül vagy bankon kívül forintban átutalni,
 • külön megbízás keretében bankon belül, bankon kívül belföldre vagy külföldre devizában átutalni.

A pénztári készpénzfelvétel és az átutalási megbízások során felszámított díjak a hagyaték alá vont bankszámlacsomag szerinti, mindenkor hatályos kondíciós listákban foglalt díjak alapján kerülnek felszámításra.

Az örökös transzfer (áthelyezési) megbízás keretében tud rendelkezni a hagyatéki eljárás során megörökölt értékpapír(ok)ról. Az elhunyt ügyfél értékpapírszámláján nem maradhatnak az egyes befektetések. Raiffeisen Bankon belül saját névre megnyitott vagy másik banknál vezetett értékpapírszámlára szükséges áthelyeztetni (transzferálni: az értékpapír mozgatása eladási és vételi megbízás nélkül) az értékpapírokat a mindenkor hatályos kondícióknak megfelelő díj mellett.

A vonatkozó kondíciók a Dokumentumok, Kondíciós listák részben tekinthetők meg.

Milyen módon történik az elhunyt ügyfél bankszámlájának zárása?

Öröklés vagy elhalálozási rendelkezés alapján, a bankszámla(ák) egyenlegéről történő utolsó rendelkezést követően a Bank gondoskodik az elhunyt ügyfél bankszámláinak bezárásáról. Az örökösnek/elhalálozási rendelkezés esetén a kedvezményezettnek ezzel kapcsolatban nincs külön teendője.

Mi a teendő, ha az örökrész átvételében kiskorú/gondnokolt/cselekvőképtelen személy érintett örökösként?

Amennyiben a hagyatékátadó végzés kiskorú örökléséről szól, és az nem tartalmaz semmilyen gyámhatósági korlátozást, illetve a végzésben a törvényes képviselő is megjelölésre kerül, akkor gyámhatósági határozat bemutatása nélkül is tud a törvényes képviselő (szülő) rendelkezni a kiskorúnak járó hagyaték átvételéről.

Ha bármilyen korlátozást tartalmaz a hagyatékátadó végzés, úgy kizárólag gyámhatóság által kiállított határozat alapján jár el a Bank. Ilyen esetben a határozat részletesen tartalmazza a jogosultságokat és feltételeket.

Amennyiben a kiskorú örökösnek nincs személyazonosító okmánya, abban az esetben a kiskorú anyakönyvi kivonata bemutatása szükséges.

Ha a kiskorú törvényes képviseletét gyám látja el, akkor a gyám jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyására van szükség, minden olyan esetben, ha a rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja a szociális vetítési alap negyvenötszörösét.

Amennyiben a kiskorú örökös nem magyar állampolgár, a törvényes képviselők jogait az állampolgárság szerinti állam joga határozza meg. Ebben az esetben a hagyaték átvételéhez szükség lehet külföldi gyámhatóság jóváhagyására, vagy szülői nyilatkozat megtételére a vagyonkezelést illetően.

Amennyiben az örökös gondnokság alatt áll, úgy a hagyaték átadása során az örökölt összegről rendelkező gyámhatósági határozata szerint jár el a Bank. Amennyiben az örökös korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, akkor a hagyaték átvétele során törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok, bizonyos esetekben a gyámhatóság) közreműködése szükséges.

Mi a teendő, ha a bankszámlatulajdonos külföldön hunyt el?

A külföldi határozatok a külföldi magyar külképviselet vagy az illetékes minisztérium igazolásával fogadhatók el az örököstől, továbbá, ha Magyarországon is lefolytatnak egy hagyatéki eljárást. Ebben az esetben dönthető el, hogy kik az örökösök, illetve, hogy kinek milyen összeget kell kifizetni. Kivéve, ha az örökös rendelkezik ún. Európai Öröklési Bizonyítvánnyal, mert ha már más EU tagországban lefolytatásra került a hagyatéki eljárás, akkor elfogadható az ott kiállított Bizonyítvány is.

Minden, külföldön történt elhalálozással kapcsolatos nem angol nyelvű dokumentum esetén szükséges a magyar vagy angol nyelvre történő hivatalos OFFI (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda) fordítás.