Útkövető

Tartalom megjelenítő

TÁJÉKOZTATÓ A HITELEKET ÉRINTŐ FIZETÉSI MORATÓRIUMRÓL (MORATÓRIUM I.)

Lakossági Ügyfelek részére

frissítve: 2020.12.23.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Moratórium I. Törvény alapján 2020. március 19. napjától biztosított fizetési moratórium 2020. december 31. napján véget ér. Az ezzel kapcsolatos változásokról lentebb olvashat részletesebben.

A 2020. CVII. törvény (Moratórium II. Törvény), valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a „Rendelet”) 2021. január 1. és június 30. között hitelfelmondási tilalmat rendel el, illetve fizetési moratóriumot biztosít, ennek feltételeiről ezen az oldalon tájékozódhat.

Általános információk a Moratórium I. lezárásával kapcsolatban

A 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet, majd a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény („a Moratórium I. Törvény”) alapján biztosított fizetési moratórium 2020. december 31. napján véget ér.

A fizetési moratórium alatt elhalasztott fizetési kötelezettségeinek a moratórium lejártát követően eleget kell tennie (kivéve, ha él a Moratórium II. Törvény szerinti fizetési moratóriummal).

Jelzáloghitel, Babaváró hitel és személyi kölcsön esetén a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.  A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A moratórium lejárta után a törlesztőrészletek a szerződésében meghatározottnál tehát nem lesznek magasabbak, a futamidő azonban meghosszabbodik.

Hitelkártya esetén a fizetési halasztással érintett hitelkártya tőketartozás a moratórium lejártát követően a hitelkártya számlára teljes összegben visszavezetésre kerül, így az a következő havi záró egyenleg részét képezi. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat 2021. januártól 12 hónap alatt kell megfizetni havi egyenlő részletekben. A tőketartozás, valamint a felhalmozott kamat és díj tartozás visszafizetésére/törlesztésére a hitelkártya szerződés vonatkozó szabályai szerint kerülhet sor, azaz a kivonaton közölt minimum fizetendő összeg fizetési határidőre történő megfizetésével eleget tesz a hitelkártya szerződés alapján a minimum tőketartozás törlesztési kötelezettségének.

Folyószámlahitel esetén a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat 2021. januártól 12 hónap alatt kell megfizetni havi egyenlő részletekben.

Amennyiben 2020. március 18. napján késedelmes tartozása állt fenn, ez a fizetési moratórium lejártát követően azonnal esedékessé válik.

A 2020. december 31. napján lejáró fizetési moratóriumról értesítő levelet küldünk minden ügyfelünknek, aki 2020. március 18. és december 31. között bármikor igénybe vette a fizetési moratóriumot és ebből eredően a fizetési moratórium időtartama alatt keletkezett, elhalasztott fizetési kötelezettsége áll fenn. A levélben tájékoztatást nyújtunk a havi törlesztőrészletről és az új futamidőről is. Amennyiben 2021. február végéig nem kapná meg ezt a levelet, kérjük, hívja a Bank telefonos ügyfélszolgálatát.

Tájékoztatás a Moratórium I.-ről

Ezen az oldalon részletes tájékoztatást adunk a fizetési moratóriummal kapcsolatban. A szöveg elején összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, azonban kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes tájékoztatót is, mivel a részletes szabályokat és a teendőket ott mutatjuk be.

A legfontosabb információk

 • A fizetési moratórium a 2020. március 18-án fennálló hitelszerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik. Ezek tekintetében a rendelet fizetési haladékot (moratóriumot) biztosít a tőke, kamat és díj megfizetésére minden lakossági ügyfél számára 2020. december 31-ig.
 • Az érintett hiteltermékek: lakáshitelek (illetve a jelzálog alapú hitelek), a személyi kölcsönök (fedezetlen hitelek), a Babaváró hitelek, a hitelkártyák és a folyószámlahitelek.
 • Ön dönthet úgy, hogy mégis az eredeti szerződésnek megfelelően fizeti tovább hitelét.
 • Amennyiben élni szeretne a fizetési moratórium lehetőségével, nincs semmilyen teendője, a törlesztő részletek nem fognak levonásra kerülni egészen a moratórium végéig.
 • A későbbiek során is van lehetőség a fizetési moratórium alóli kilépésre vagy az abba való visszalépésre.
 • A moratórium lejárta után a törlesztő részletek nem lesznek magasabbak, a futamidő azonban meghosszabbodik.

Babaváró támogatás - kezességvállalási díj

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. tv. 14. §-a értelmében a Babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet szerint folyósított kölcsön alapján fizetendő kezességvállalási díjat a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt nem kell megfizetni. Felhívjuk figyelmét, hogy a kezességvállalási díjat Önnek abban az esetben sem kell megfizetnie, amennyiben babaváró kölcsöne tekintetében nem él a fizetés haladék lehetőségével. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Babaváró kölcsöne tekintetében 2020.03.18. napját követően Önnek kezességvállalási díjat terheltünk, úgy azt jóváírtuk a kölcsön törlesztésére szolgáló számláján. Tájékoztatjuk továbbá, hogy babaváró kölcsöne tekintetében a moratórium fennállásának időtartama alatt (2020. december 31-ig) a kezességvállalási díj fedezetét nem kell biztosítania a törlesztési számláján, illetve a Bank kezességvállalási díjat nem fog beterhelni.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi részletes információkat is döntésének meghozatala előtt!

A Kormány a 47/2020. (III. 18.) sz. Korm. rendelet, majd a Moratórium I. Törvény a 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződések alapján már folyósított kölcsönök tekintetében fizetési haladékot (azaz fizetési moratóriumot) biztosított a tőke-, kamat, díjfizetési kötelezettség teljesítésére valamennyi lakossági ügyfél számára. A fizetési moratórium 2020. december 31-ig tart.


1. Mire vonatkozik a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

Lakossági ügyfeleink esetében a fizetési moratórium kiterjed a lakáshitelekre (illetve a jelzálog alapú hiteltermékekre, pl. ingatlanfedezetes személyi kölcsönök), a személyi kölcsönökre (általánosságban a fedezetlen hiteltermékek), a Babaváró hitelekre, a hitelkártyákra, és a folyószámlahitelekre.


2. Kikre vonatkozik a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva megilleti minden a fizetési moratórium hatálya alá tartozó szerződés, illetve tartozás adósát.


3. Mit jelent a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium hatálya alatt az adós a moratórium hatálya alá tartozó kölcsönök tőke-, kamat-, díjfizetési kötelezettségének teljesítésére fizetési haladékot kap.

További részletek

A fizetési moratóriumra tekintettel elhalasztott fizetési kötelezettségeket az adósnak a fizetési moratórium lejártát követően kell teljesítenie.

A fizetési moratórium időtartama alatt lejáró szerződések 2020. december 31. napjáig meghosszabbodnak.

A jogszabály rendelkezése folytán a fizetési moratórium lejártát követően a törlesztő részletek összege nem növekedhet, ami a futamidő meghosszabbításával kerül biztosításra.


4. Mit kell tennie, ha élni szeretne a fizetési moratóriummal?

Ha Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, nincs további teendője.


5. Van-e lehetőség arra, hogy az eredeti szerződéses feltételek szerint fizesse a hitelét?

Igen, a fizetési moratóriumból lehetősége van kilépni akár az összes, akár egyes az Ön által megjelölt hitelei tekintetében is.

Ha Ön a kilépés mellett dönt, hitelét az eddigiek szerint fizetheti tovább. A befizetések az eredeti szerződésben foglaltak szerint kerülnek elszámolásra.

További részletek

Hitele aktuális törlesztő részletéről, illetve hitele tekintetében fennálló aktuális fizetési kötelezettségéről a szokásos módon, a Bank által küldött értesítő levélből, vagy számlakivonatból tájékozódhat, illetve felvilágosítást kérhet Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon, valamint a Raiffeisen Bank fiókjaiban. Javasoljuk a telefonos ügyintézést.

Amennyiben a fizetési moratórium időszaka alatt hitele tekintetében aktív magatartással, a törlesztési célszámlára (amennyiben hiteléhez ilyen számla megnyitásra került) történő befizetéssel vagy átutalással fizetést teljesít, a Bank az adott fizetést az Ön ráutaló magatartásként akként értelmezi, miszerint az adott fizetés erejéig a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni. A Bank a teljesítést a szerződésben foglaltak szerint számolja el.


6. Mi a teendő, hol kell jeleznie, ha úgy döntött, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal?

A Bank felé jeleznie kell, ha nem kíván élni a fizetési moratóriummal.

Hitelkártya esetén a kilépésre vonatkozó részletes szabályokat a 8. pont tartalmazza.

További részletek

Tájékoztatjuk, hogy írásban a bankfiókban vagy telefonon a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tett nyilatkozata a Bank által azonnal befogadásra kerül. A nyilatkozatában foglaltaknak megfelelő terheléseket, beállításokat a nyilatkozat befogadása időpontja alapulvételével a nyilatkozat feldolgozást követően végezzük el.

6.1. Tájékoztatjuk, hogy a Babaváró kölcsön esetén a kezességi vállalási díj elengedésre kerül a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt.

6.2. Folyószámlahitelek esetében a moratórium kizárólag azon ügyfelekre vonatkozik, akiknek 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkerete. További részletes információkat a folyószámlahitelekkel kapcsolatban a 9. pontban olvashat.

Ha nem kíván élni a fizetési moratóriummal:
- kérjük, hívja Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon!
- a Raiffeisen Bank fiókjaiban is lehetőség van a kérdésben eljárnia, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a telefonos ügyintézést javasoljuk.


7. Van-e lehetőség arra, hogy visszatérjen a fizetési moratóriumba?

A jogszabályok lehetőséget adnak arra is, hogy a későbbiek során - ha úgy dönt - újra beléphessen a fizetési moratóriumba.

További részletek

Amennyiben Ön a fizetési moratórium ideje alatt fizetési kötelezettségét bármikor nem teljesíti, fizetési kötelezettsége fedezetét nem biztosítja, vagy a Raiffeisen Bankot a fizetési moratóriumba történő visszalépéséről tájékoztatja, a Raiffeisen Bank a fizetési moratóriumba való visszalépését tudomásul veszi, és a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be.

Amennyiben a későbbiek során mégis élne a moratórium lehetőségével, azt az alábbi elérhetőségeken jelezheti.

 • a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon.
 • a Raiffeisen Bank fiókjaiban is lehetőség van a kérdésben eljárnia, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a telefonos ügyintézést javasoljuk.
A megváltozott helyzetben is maximálisan szeretnénk az Önnek legkedvezőbb megoldásokat biztosítani. A fizetési moratóriumra való átállás nagyon összetett és bonyolult háttérmunkát igényel, kérjük szíves türelmét.

 


8. Mi a teendő a hitelkártyákkal?

A Raiffeisen Bank az eddig megszokottak szerint, 2020.03.25-én elkészítette aktuális hitelkártya-számlakivonatát, mely tartalmazta a 2020.03.18-ig felhasznált egyenleget is. A hitelkártya kivonaton közölt minimum fizetendő összeg, a felhasznált hitelkeret és a fizetési határidő tájékoztatásra szolgált, ez alapján nem köteles fizetést teljesíteni a moratórium alatt. A kamatmentesség feltétele ugyanakkor továbbra is a kivonaton közölt záró egyenleg fizetési határidőre történő maradéktalan megfizetése volt.

Fontos tudnia, hogy a 2020.03.18-án 24:00 utáni hitelkártyás költések NEM tartoznak a fizetési moratórium hatálya alá!

8.1. Bekerülés a moratóriumba

Ha Ön a 2020.03.25-ei hitelkártya-számlakivonaton közölt fizetési határidőig nem fizette vissza a 03.18-i egyenleg teljes összegét, és a teljesítés után fennmaradó tartozása elérte vagy meghaladta az 500,- Ft-ot, úgy a 2020.03.18-i egyenlegből fennmaradó tőketartozás összege valamint a 2020.03.18-i egyenleghez kapcsolódóan felszámított kamatok, illetve a kártyatípustól függően a Lakossági Kondíciós Lista alapján felszámított havi zárási díj és/vagy éves kártyadíj moratóriumba került és a moratóriumba került tőke összege csökkentette a felhasználható hitelkeret összegét.

A visszafizetés történhetett:
 • csoportos beszedéssel, amennyiben nem vonta vissza a csoportos beszedési megbízást számlavezető bankjánál legkésőbb 2020.04.13-ig, vagy
 • automatikus keretfeltöltő szolgáltatással, amennyiben legkésőbb 2020.04.13-ig nem kérte a szolgáltatás leállítását a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatnál a 06 80 488 588-as telefonszámon, vagy
 • eseti átutalási megbízással vagy
 • a hitelkártya-számlára történő pénztári befizetéssel.

Az automatikus minimum összeg átvezetés szolgáltatást a 2020.04.14. és 2020.04.15-i fizetési határidőkhöz kapcsolódóan a Raiffeisen Bank nem hajtotta végre.

A moratóriumba került tőketartozás a moratórium időtartama alatt a Lakossági Kondíciós Lista szerinti ügyleti kamattal kamatozik. Ezt a - folyamatosan növekvő - tartozást a moratórium lejártával, 2020. december 31-ét követően kell majd részletekben megfizetnie.

A moratóriumban kezelt tartozás nem képezi részét a 2020. 03.25-ét követő hitelkártya- számlakivonatok záróegyenlegének. A moratórium alá eső tartozás után a moratórium ideje alatt nincs fizetési kötelezettsége.

Fontos azonban, hogy a 2020.04.24-én és azt követően készített hitelkártya-számlakivonatokon közölt záróegyenleg már a 2020.03.18. után végrehajtott tranzakciókból és kapcsolódó költségeiből keletkezett tartozást mutatja, ezért az ahhoz kapcsolódó minimum fizetendő összeget a hitelkártya szerződés szerint kell megfizetnie.

8.2. Kilépés a moratóriumból

A moratóriumból történő kilépési nyilatkozat leadása történhet:

További részletek
 • bármely Raiffeisen bankfiókban, vagy
 • a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon.

A kilépési nyilatkozat alapján a Raiffeisen Bank a fizetési moratóriummal érintett és ekként elkülönített valamennyi tőke, kamat és díj tartozást visszavezeti a hitelkártya-számlára. A nyilatkozat feldolgozását a Raiffeisen Bank 10 napon belül, de legkésőbb a 10-dik napot követő havi számlakivonat elkészítéséig hajtja végre. Ezt követően a havi zárási egyenleg és abból számított minimum fizetendő összeg a moratóriumból visszavezetett tartozás figyelembevételével kerül megállapításra, és a hitelkártya kivonaton közölt fizetési kötelezettségnek ennek megfelelően kell eleget tenni.

8.3. Visszalépés a moratóriumba

A moratóriumba történő visszalépés akkor lehetséges, ha a moratóriumból történő kilépéskor a hitelkártya-számlára visszavezetett, moratóriummal érintett tartozás - a moratóriumból történt kilépést követő visszafizetések figyelembe vételével - még nem került teljes összegben megfizetésre, valamint a moratóriumba történő visszalépés csak az előbbiek szerint még meg nem fizetett tartozás erejéig lehetséges.

További részletek

A nyilatkozat leadása történhet:

 • bármely Raiffeisen bankfiókban, vagy
 • a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon.

A nyilatkozatot a Raiffeisen Bank 10 napon belül, de legkésőbb a 10. napot követő havi kivonat készítésig dolgozza fel.


9. Tájékoztató a folyószámlahitelekről

Folyószámlahitelek esetében a moratórium kizárólag azon ügyfelekre vonatkozik, akiknek 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkerete.

A Raiffeisen Bank a moratórium időszakában is biztosítja a teljes bankszámla hitelkeret használatát Ügyfelei részére, akár moratóriumban maradnak, akár kilépnek a moratóriumból.

További részletek

Ha él a fizetési haladékkal, ez azt jelenteni, hogy a Raiffeisen Bank a moratórium ideje alatt a folyószámlahitellel kapcsolatos díjakat és a kerethasználat alapján a kamatot a szerződésben meghatározottak szerint felszámítja, azonban nem terheli be a folyószámláján, hanem egy külön számlán elhatárolja.

Ha Ön úgy dönt, hogy a folyószámlahitele tekintetében nem él a fizetési moratóriummal, ebben az esetben nem keletkezik elhatárolt, később – a moratóriumi időszak után - megfizetendő tartozása, hanem valamennyi a Szerződésből eredő kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint kell teljesítenie.

Kilépési lehetőség a fizetési moratóriumból
Amennyiben bankszámlahitelét a továbbiakban is a megszokott módon, a teljes hitelkeret összegében szeretné használni és úgy dönt, hogy szerződésből eredő kötelezettségeit változatlanul a szerződésben foglaltak szerint teljesíti, úgy nyilatkozhat arról, hogy folyószámlahitele tekintetében nem él a fizetési moratóriummal.

A nyilatkozat leadása történhet:

 • bármely Raiffeisen bankfiókban, vagy
 • a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon.

 

Ha úgy dönt, hogy folyószámlahitele tekintetében nem él a fizetési moratóriummal, a bankszámlára érkező jóváírások változatlanul automatikusan csökkentik a hitelkeretből igénybevett kölcsön összegét, továbbá a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeivel a Bank automatikusan megterheli a bankszámláját. Amennyiben bankszámlahitelét bármikor teljes összegben visszafizeti, úgy már a későbbiek során már nem élhet a fizetési haladékkal.


10. Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás

Az MNB elvárása szerint a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítani szükséges a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennállásáról és annak lehetséges következményeiről.

További részletek